Sempozyum Hakkında

İlahî vahyin beşerî boyuta son tenezzülü olan Kur’ân-ı Kerim ve onun hayata yansıma biçimi olan hadis ve sünnet, İslam Medeniyeti’nin varlık tasavvurunu teşkil eden iki asli kaynaktır. Hz. Peygamber’in örnekliğinin onun söz ve uygulamaları üzerinden hayata aksettiği düşünüldüğünde, hadis ve sünnetin her çağın ihtiyaçlarına göre farklı algılanıp yorumlanması işin tabiatı gereğidir. Geçmişten bugüne hadis ve sünnet üzerinde cereyan eden i’mal-i fikr ve bunun yansıması olan muazzam hadis külliyatımız, bu durumun en büyük şahididir. Hz. Peygamber’in örnekliğini çağa taşımak için yapılan bütün çalışmalar bu mesainin en önemli parçasını teşkil eder. Bu mesai esas olarak insanlığın sorunlarına nebevî çözümler üretme gayret ve çabasıdır. Zira üsve-i hasene olan Hz. Peygamber’in sünnetinin doğru anlaşılması ve hayata taşınması, hayatî bir ehemmiyeti haizdir. Bu bağlamda sarfedilen mesaiye Tecrîd-i Sarîh tercümesi ve hadis metodolojisine dair Mukaddimesi’yle ciddi bir katkı sunan Babanzâde Ahmed Naim çok yönlü bir mütefekkir olarak farklı alanlardaki birikimini bu eserlerine yansıtmasıyla temayüz etmiş bir şahsiyettir. Sempozyum kurulu, hadis ve sünnetin bugüne taşınmasını sağlama çerçevesindeki güncel hadis meselelerine ve Babanzâde’nin ilmi kişiliğine dair farklı yaklaşım ve fikirleriyle katkı sunacak tüm ilim erbabının katkılarını önemsemektedir.


Saygılarımızla,
Sempozyum Düzenleme Kurulu