YAZIM KURALLARI


Yazım Kuralları

 

Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

  • Kâğıt Boyutu: A4 Dikey
  • Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm
  • Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm
  • Sol Kenar Boşluk: 3 cm
  • Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm
  • Yazı Tipi: Times New Roman
  • Yazı Tipi Stili: Normal Boyutu (normal metin): 12 Boyutu (dipnot metni): 10
  • Paragraf Aralığı: Önce 6 nk, sonra 0 nk
  • Satır Aralığı: Bir buçuk (1,5)

 

YAZIM DÜZENİ

Başlıktan sonra Times New Roman, 10 punto, sağa hizalı olarak yazarın AD SOYAD
verilmeli, ilave edilecek * simgeli dipnota da Times New Roman, 10 punto olarak “Unvan,
Üniversite Adı, Fakülte Adı, Şehir-Ülke, e-posta” yazılmalıdır. Bildirinin en az 150 en fazla 250 kelime olacak şekilde Türkçe ve İngilizce özetleri bulunmalıdır. Özetlerden sonra 5 anahtar
sözcük bulunmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler Times New Roman, 10 punto büyüklüğünde
olmalıdır. Yazıda bölüm başlıkları varsa, 12 punto, koyu ve ortalanmış olmalıdır. Yazıda bulunan alt başlıklar 12 punto, koyu, ilk harfler büyük ve sola yaslanmış
olmalıdır. MAKALE BAŞLIĞI, GİRİŞ, SONUÇ ve KAYNAKLAR dışında tüm başlıklar küçük olacak.

 

TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
DİPNOT VE KAYNAKÇA: KLASİK YÖNTEM

 

Kitabı kaynak gösterme:
Dipnotta: Yazar Adı Soyadı, Kitap adı -varsa-kitabın cilt sayısı (mesela “Mesnevi I-VI” gibi), Yayınevi, Yayın yeri Yayın Yılı, sayfa numarası.

Örnek:
Adnan Karaismailoğlu, Mesnevî-i Ma’nevî I, Akçağ Yayınları Ankara 2007, 26.

 

Kaynakçada:
Yazar Soyadı, Adı, Kitap adı -varsa-kitabın cilt sayısı(mesela “Mesnevi I-VI” gibi), Yayınevi,
Yayın yeri Yayın Yılı.

Örnek:
Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî-i Ma’nevî I, Akçağ Yayınları, Ankara 2007.

 


Süreli yayınları kaynak gösterme:

Dipnotta: Yazar adı soyadı, “Makalenin adı”, Derginin adı(İtalik olacak), cilt:  …., sayı: …. (Ay, yıl), sayfa numarası.

Örnek:
Cengiz Gündoğdu, “Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği”, Tasavvuf İlmi ve Akademik
Araştırma Dergisi
, 8 (18), 2007, 147.

 

Kaynakçada: Yazar soyadı, adı, “Makalenin adı”, Derginin adı(İtalik olacak), cilt: …, sayı: … (Ay, yıl), dergide hangi sayfalar arasında olduğu (ss)

Örnek:
Gündoğdu, Cengiz, “Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği”, Tasavvuf İlmi ve Akademik
Araştırma Dergisi
, 8 (18), 2007, 113-154.

 

Kitap Adı

Kitap adı hiç değiştirilmeden başlık sayfasındaki (İç kapaktaki), şekli ile italik olarak
verilmelidir. Eğer biri ana, diğeri alt olmak üzere iki ayrı başlık varsa ve bunu belirten bir
işaret kullanılmamışsa, o takdirde ikisinin arasına çizgi veya virgül konulmalıdır.
Örnek:

Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu`nda Marjinal Sufilik: Kalenderiler (XIV-XVII.
Yüzyıllar)
, TTK Yayınları, Ankara 1992,

 

Aynı Kaynağa Yeniden Başvurma
Birinci kez dipnotta geçen bir kaynağa yeniden başvurulduğunda, o kaynak
hakkındaki tüm bilgiler yinelenmez. Bu bilgiler önceki dipnotta belirtildiğinden ikinci ve daha
sonraki başvurularda yalnızca yazarın soyadı, eser adı(italik olacak)ve sayfa numarasıbelirtilmelidir.

Örnek:
Gündoğdu, Hacı Bektaş-ı Veli, 34.

 

Arşiv Belgelerinin Kullanımı

Dipnotta: Başbakanlık Osmanlı Arşivi
Dipnotta kullanılacak Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ne ait belgelerin/defterlerin ilk kez
kullanımında tam künye verilmeli ve parantez içerisinde kullanılan belgelerin/defterlerin
kısaltması verilmelidir. Aynı arşivde kullanılacak aynı fona ait belge ve defter serilerine ikinci
kez müracaat edildiğinde ise sadece kısaltmaları kullanılmalıdır. Kullanılan fon değiştiği
takdirde ilk dipnot yeniden tam künye şeklinde verilmelidir.

 

Örnek:
Örnek 1-) Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA.), Bâb-ı Âsafî Mektubi Kalemi
Mühimme Evrakı, (A. MKT. MHM.), 122/96, 30 Temmuz 1908 (1 B. 1326).

Örnek 2-) Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA.), Maliyeden Müdevver Defter,
(MAD.d), 21261, s. 2.

 

Aynı Fona Yeniden Müracaat:
Örnek 1-) BOA.A.MKT.MHM., 1/16, 27 Nisan 1840 (25 S. 1256)
Örnek 2-) BOA.MAD.d., s. 16.
Kaynakçada: Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA.)
Bâb-ı Âsafî Mektubi Kalemi Mühimme Evrakı, (BOA. A. MKT. MHM.) 122/96; 1/16.

Maliyeden Müdevver Defterler (MAD.d.) 21261.